1700-talets Norrmalm

Från Tilleus karta från 1733


1700-talets Norrmalm

På Tilleus karta från 1733 visas stora delar av det som skulle bli Vasastan. Här ser man åkermark och slingrande vägar. På höjderna kunde man se väderkvarnar stå på rad. En bebyggelse av lantlig karaktär med låga trä- eller stenhus var omgivna av stora trädgårdar. En av dessa var ”Lundbergs Trägård”, som låg i motsvarande kvarteren Astrea, Vega och Stjärnfallet. Bland annat kvarteren Vega och Stjärnfallet ingår i det som i dag kallas Kunskapens kvarter. Här byggdes senare på 1800-talet de första institutionerna som skulle bli Stockholms Universitet och Kungliga tekniska högskolan.

Surbrunnsgatan var den enda gatan som gick i öst-västlig riktning. Namnet kom av den hälsobrunn som funnit från 1600-talets slut. Källådern sinade på 1760-talet och hälsobrunnen blev därefter mer en nöjesinrättning.

 I riktningen söder-norr gick ”wägen till Norr Tull” med tullstugan vid tullstaketet, som nu fått sitt tredje läge omkring 1670, dvs det läge som bevarats till våra dagar. Namnet Norrtullsgatan kom först i början av 1800-talet. Roslags Tull låg i förlängningen av Roslagsgatan. 

Sveavägen hette vid denna tid ”Stora Bad Stug Gatan” och slutade vid nuvarande Frejgatan. Norr därom fanns ”Åmans Egor”. Namnet ändrades i början av 1800-talet till Cedersdal, som finns kvar än i dag. Utseendet av huvudbyggnaden är oförändrat sedan 1783.

Tanken på en paradgata genom åsen från Malmtorget (Gustav Adolfs torg) till Brunnsviken framfördes första gången av Jean de la Vallée vid mitten av 1600-talet. Karl XI:s förmyndarregering var då beredd att sätta till resurser för att betvinga Brunkebergsåsen. 

Förslaget togs upp av Nicodemus Tessin d.y.. Gustav III:s planer på ett slott i Hagaparken skulle visuellt förbindas från Stockholms slott via Sveavägen, Bellevueparken fram till Hagaparken.

Ända fram till 1700-talets slut förblev åsen ett svårforcerat hinder. De storslagna planerna kom till ett genomförande först efter att 1866 års stadsplan utformad av Albert Lindhagen antagits 1879. Sveavägen stoppades i riktning söderut upp vid Hamngatan. I Stadsplanekontorets förslag till Stadsplan för Nedre Norrmalm år 1942 kunde den sista sträckan fram till Gustav Adolfs torg ännu återfinnas. Den visuella axeln Brunnsviken – Gustav Adolfs torg kom således att leva kvar som en dröm i 300 år.

Under 1700-talet ökade intresset och fokus på stadsplaneringen. År 1718 inrättades därför en befattning som stadsarkitekt, som skötte stadsplaneringen. Den första byggnadsordningen kom 1725. Den följdes av nya år 1736 och 1763. Estetik och brandsäkerhet var vägledande vid utformningen av byggnadsordningarna.

Intresset för malmgårdarna började samma år som stadsplaneregleringen, 1636 med det så kallade Malmgårdsprivilegiet. Del av avkastningen från det lantliga residenset skulle tillfalla staden. På norra Norrmalm fanns många sådana sommarhus för förmögna stockholmare. Några exempel är Brovallshof (nuvarande Claes på hörnet), Stora Ingemarshof (hörnet Roslagsgatan, Ingemarsgatan), Wertmüllerska malmgården (som även kallades Bromanshof i närheten av nuvarande Roslagstull) och Bellevue, som finns kvar än idag.

Norrmalm var ett av de kvarntätaste i Stockholm. Bland dem finns Spelbomskan på det som skulle bli Observatoriekullen i mitten av seklet. Kvarnen var uppkallad efter ägaren Mårten Spijlbohm.

Kvartersnamnen Spelbomskan och Mjölnaren efter kvarnarna i Tegnérlunen återknyter till denna tid. I början av det följande århundradet skulle dock dessa vindkvarnar komma att ersättas av ångkvarnar, en efter en. Eldkvarn är kanske den som är mest känd, som anlades 1805 på nuvarande stadshustomten.


Referenser

Högberg: Stockholms historia II s170f 
Högberg: Stockholms historia I s 196f
Stockholms Stadsmuseums byggnadsinventeringar
Samfundet S:t Erik Årsbok 2011 Offentliga rum
Samfundet S:t Erik Årsbok 1928, s 196
Samfundet S:t Erik Årsbok 2012, s 145
Solna Hembygdsförenings årsskrift nr 10 om Solna socken 1941
Stadsmuseet: Tilleus karta 1733


Leif Stenudd 2011, rev 2014

© Adolf Fredriks historiegrupp 2007 – 2023